Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden

 

BBMM Beroepsopleiding 2023-2024

In januari 2023 gaat, bij voldoende interesse, een nieuwe BBMM Beroepsopleiding van start. De aanmelding voor deze opleiding is inmiddels geopend.

 

De tweejarige BBMM Beroepsopleiding leidt kandidaten op tot het zelfstandig uitoefenen van het beroep van Merken- en Modellengemachtigde in de Benelux. Er is veel aandacht voor praktische vaardigheden en objectieve toetsing. De lessen zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen – voor een deel digitaal worden aangeboden.

De Beneluxstichting Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden organiseert deze beroepsopleiding voor merken- en modellengemachtigden in opleiding. Voor deelname aan de beroepsopleiding is vereist dat kandidaten met een afgeronde Master minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring.

 

De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar van de opleiding is gericht op theoretische kennisoverdracht. Het tweede jaar van de opleiding is gericht op het aanleren van vaardigheden. Hiermee sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Het eerste jaar van de opleiding (het theoretische deel) wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede jaar van de opleiding (vaardigheidsdeel) wordt afgesloten met een mondeling examen.

 

Het behalen van beide examens en daarmee het succesvol afronden van de opleiding is één van de criteria voor het voeren van het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde. Dit keurmerk mag alleen gebruikt worden door BMM-leden die staan geregistreerd in het Register Erkend Merkgemachtigde. Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het Register geldt, naast het behalen van beide examens van de BBMM opleiding, een ervaringseis van drie jaar Relevante Werkervaring.

 

Voor een volledig overzicht van alle eisen die gesteld worden aan het keurmerk, verwijzen wij naar de website van de BMM, meer specifiek naar de Regeling Vakbekwaamheid BMM-erkend Gemachtigde en het Reglement op het gebruik en toezicht van het BMM Keurmerk.

 

Mocht het ook in 2023 in verband met Coronamaatregelen nodig zijn, dan zullen lessen (al dan niet deels) online worden aangeboden. De fysieke cursusdagen vinden, indien mogelijk, plaats op verschillende locaties in België en Nederland.

 

Informatie over de criteria voor inschrijving vindt u hier.

 

 

Globaal overzicht van onderwerpen die aan bod komen:

 

 

Eerste jaar - theorie

 

Verkrijging van Merkrecht

 

 • Formele vereisten, prioriteit, collectieve merken
 • Classificatie en depotprocedure
 • Absolute en relatieve gronden, weigering en oppositie
 • Internationale registratie en Merkenrecht Intercontinentaal
 • Depotstrategie

 

Uitoefening Merkrecht

 

 • Beschikbaarheidsonderzoek
 • Omvang: beschermingsomvang en schadevergoeding
 • Omvang: beperkingen: uitputting, rechtsverwerking, vergelijkende reclame
 • Verval (met name niet-gebruik) en nietigheid
 • Namaakbestrijding en mededinging
 • Vennootschap- en handelsnamen; onrechtmatige daad
 • Merk en reclame

 

Modellenrecht en auteursrecht

 • Vereisten modelbescherming
 • Model depot BBIE, WIPO en EUTM
 • Auteursrecht en samenloop met Modellenrecht

 

Tweede jaar – vaardigheden

 

 • Beschikbaarheidsonderzoek en opinie
 • Modellenrecht in de praktijk
 • Administratieve procedures BBIE, EUIPO en WIPO
 • Klantadvies en Inbreukadvies
 • Oppositie en argumentatie; doorhaling en beroep – BBIE en EUIPO
 • Domeinnaamgeschillenbeslechting in de praktijk
 • Overdracht, licentie, pandrecht in de praktijk
 • IP contracten

Aantal deelnemers

De opleiding biedt plaats aan maximaal 18 cursisten. Het bestuur behoudt zich het recht voor de opleiding op te schorten indien er zich minder dan 15 kandidaten hebben aangemeld.

Taal
De opleiding wordt in de Nederlandse taal gegeven. Er is een beroepsopleiding louter in de Franse taal in voorbereiding. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met het secretariaat

Hoofddocenten
Paul Geerts, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen is aangesteld als eerste hoofddocent. Hij wordt bijgestaan door hoofddocent Marie Christine Janssens, hoogleraar aan de Universiteit Leuven.

Leerdoelen

De Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden heeft tot doel u voor te bereiden op de beroepspraktijk van merken- en modellengemachtigden. Dit geschiedt door een praktijkgerichte opleiding aan te bieden. Met het oog op het beroep van merken- en modellengemachtigde zijn daartoe de volgende elementen in het programma opgenomen:

 • De beroepsopleiding beoogt de kennis op het gebied van het intellectueel eigendom in het algemeen en het merken- en modellenrecht in het bijzonder aan te leren en te verdiepen;
 • De beroepsopleiding beoogt de praktische vaardigheden die voor een goede beroepsuitoefening van belang zijn, aan te leren en te verdiepen;
 • De beroepsopleiding beoogt de beroepsattitude en het inzicht in de diverse aspecten van de beroepspraktijk aan te leren en te verdiepen.

Materiaal

Per dagdeel wordt door de (hoofd)docent materiaal opgesteld bestaande uit een overzicht van de te bestuderen stof, afkomstig uit de voorafgaand aan de opleiding aan te schaffen handboeken, en een syllabus met daarin opgenomen een vindplaatsenoverzicht van verplichte jurisprudentie, overige literatuur en eventuele huiswerkopdrachten (casus).

Werkmethode

Van de deelnemer wordt gedurende de opleiding een actieve deelname verwacht. Gekozen is voor een werkmethode waarbij u voorafgaand aan de bijeenkomst het materiaal bestudeert en een casus maakt. De bijeenkomsten vergen een voorbereiding van gemiddeld zes uur per dagdeel. De achterliggende gedachte van deze methode is dat u zich op deze manier goed voorbereidt op de bijeenkomst. Voorts wordt de docent in staat gesteld voorafgaand aan de bijeenkomst de knelpunten te signaleren en hierop zijn onderwijs af te stemmen.

Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving.

Kosten

De cursusprijs voor de tweejarige opleiding bedraagt € 6.250,- (excl. BTW). Bij de cursusprijs is inbegrepen het gebruik van de elektronische leeromgeving, de basisliteratuur, koffie, thee en lunches zoals vermeld in het programma, de overnachting bij de openingsbijeenkomst en het diner bij de diploma-uitreiking.

Verzuimregeling

In bijzondere gevallen van afwezigheid en verzuim van het huiswerk kan een verzuimmogelijkheid worden aangevraagd. Hiervoor geldt een maximum van vier dagdelen voor aanwezigheid en drie maal voor huiswerk voor het eerste jaar. Voor het tweede jaar geldt een maximaal verzuim van 1 bijeenkomst.

Tijdsindeling

De Beroepsopleiding BMM bestaat grotendeels uit dagbijeenkomsten van 6 uur op vrijdag met in de ochtend en in de middag een kwartier pauze. Tijdens alle bijeenkomsten wordt een maaltijd aangeboden. Het programma vangt aan met een tweedaagse bijeenkomst.

De studiebelasting naast het bijwonen van de cursusdagen, komt op gemiddeld 8-10 uur per week.

Evaluatie

De beroepsopleiding wordt geëvalueerd door middel van schriftelijke evaluaties na afloop van elke cursusbijeenkomst. Uw medewerking aan de evaluatie stellen wij zeer op prijs. De evaluatieresultaten worden besproken met de desbetreffende docent, de hoofddocent en het bestuur van de Stichting BBMM. Het secretariaat BBMM is daarnaast uiteraard te allen tijde bereikbaar voor uw tussentijdse vragen en/of opmerkingen.

Bewijs van deelname Beroepsopleiding BMM

Wanneer u de gehele beroepsopleiding heeft doorlopen, wordt aan u het bewijs van deelname Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden uitgereikt.

             

Examen Benelux Merken- en Modellengemachtigden

Het examen Benelux Merken- en Modellengemachtigden betreft een schriftelijk examen aan het einde van het eerste jaar en een mondeling examen na het tweede jaar. Het examenreglement is opgenomen in de Studiewijzer.